Sean Sexton's 24 in BMX Street Elims

Sean Sexton's 24 in BMX Street Elims at X Games LA 2012.